9.1 KREUGERKONCERNENS EXPANSION

År 1917 bildades till slut, efter flera månaders segslitna förhandlingar, Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) genom en sammanslagning av landets båda ledande tändstickstruster i Jönköping och Kalmar. I K blev vald till verkställande direktör. Han drog nytta av sina erfarenheter från det första världskrigets inledande skede, som drabbat tändsticksindustrin hårt p g a att importen av viktiga insatsvaror lamslogs, främst beträffande aspvirke från Ryssland, och skapade en företagsstruktur som kännetecknades av något som brukar benämnas vertikal integration. STAB kontrollerade snart hela kedjan från utvinning av råvaran, via produktion till marknadsföring av produkten - säkerhetständstickan. Processen mot att uppnå ett världsomspännande monopol kunde fortsätta.

Vad som därefter följde var en exempellös expansion som torde sakna motstycke i den ekonomiska historien. Drivet av I K:s visioner kunde STAB omsluta allt fler länders tändsticksindustrier och erövra den ena marknaden efter den andra.

Under den första fasen av STAB:s expansion, mellan 1918 och 1923, hade man förlitat sig på inhemsk finansiering. K&T hade tillsammans med en grupp finansbolag, ägda av de största svenska bankerna, Svenska Handelsbanken och Skandinaviska Kreditaktiebolaget, bildat ett konsortium, även kallat Tändstickskonsortiet, för upplåning av kapital. Parallellt med detta lånade STAB dessutom ett icke oansenligt kapital från svenska provinsbanker.

Under 1921 förvärrades konjunkturläget i världen och avkastningen på konsortiets investeringar motsvarande inte förväntningarna. Dessa finansiella svårigheter löste I K genom att placera en emission av STAB-aktier i Storbritannien, vilket kan ses som ett första steg i en internationell etablering med siktet inställt på USA:s kapitalmarknad. En milstolpe i denna process var bildandet år 1923 av det amerikanska dotterbolaget International Match Corporation (IMCO), till vilket I K flyttade lejonparten av STAB:s utländska tillgångar. IMCO:s aktiekapital uppgick till 28 miljoner dollar. Därigenom var man inte längre beroende av den svenska kapitalmarknaden, som visat sig otillräcklig för I K:s vittomfattande planer.

Från första början fick IMCO ett betydande stöd från det välrenommerade investmentbolaget Lee, Higginson & Co, vilket i sin tur var till stor fördel när det handlade om att tillvinna sig de amerikanska placerarnas förtroende.

Under 1925 - 26 utvecklade sig Kreuger & Toll till ett av världens största investeringsbolag - ett av de första transnationella företagen - och samtidigt en av världens största långivare.

Föregående avsnittNästa avsnitt