5. FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag har valt att fokusera mig på några av de frågeställningar som har störst betydelse för bedömningen av I K och hans livsgärning. Dessa utmynnar i sin tur i den större frågan om han var en bedragare eller inte. Jag aspirerar inte på att mot slutet av uppsatsen leverera några entydiga svar på dessa frågor, utan nöjer mig med att konstatera att det finns fog för att anlägga ett ödmjukt betraktelsesätt och följaktligen tvivla på sanningshalten i en del av de hittills etablerade föreställningarna om vad som är myt och vad som är verklighet i gåtan I K. Kanske kommer forskningen att någon gång i framtiden besanna professor Landquists ovan citerade förhoppningar och räta ut vissa av nedanstående frågetecken?

* Begick I K självmord eller blev han mördad?

* Pågick det organiserade baissespekulationer mot Kreugerpapperen på världens aktiemarknader i syfte att driva ner kurserna för att knäcka Kreugerkoncernen?

* Förfalskade I K italienska skattkammarväxlar för 21 miljoner pund eller var det något som avsiktligt spreds ut för att skapa panik och möjliggöra konkursen och gjorde han sig skyldig även till andra typer av falsarier och bokföringsmanipulationer?

* Agerade den s k Kreugerkommissionen, revisorerna och konkursförvaltarna på ett opartiskt och professionellt sätt eller gick de i någons ledband?

* Var konkursen av Kreuger & Toll överhuvudtaget nödvändig eller drevs den fram med ojusta metoder för att möjliggöra billiga förvärv av koncernens enorma tillgångar?

Materialets omfattning nödvändiggör naturligtvis en avgränsning i själva framställningen. Jag har dock haft ambitionen att ge en så heltäckande beskrivning som möjligt av Kreugerkoncernens framväxt, omfattning och verksamhet. En viss uppmärksamhet har ägnats perioden efter börskraschen i New York i oktober 1929, som utgjorde startskottet för den långa depressionen som i förlängningen även ledde till Kreugerimperiets fall. Av den anledningen kan det vara av intresse att något utförligare belysa händelserna under den dramatiska tid som närmast föregick sammanbrottet 1932.

Föregående avsnittNästa avsnitt