20. EN MOTIVBILD - CUI BONO?

Somliga författare, som t ex den kontroversielle Gustaf Ericsson, har försökt att koppla samman I K:s fiender till en stor sammanhängande "konspirationsteori", men så länge källorna inte finns redovisade är det svårt att klargöra hur t ex de sovjetiska makthavarna motarbetade I K och om dessa i detta syfte samarbetade med vissa krafter i väst för att röja honom ur vägen. Då rör det sig endast om spekulationer kring en eventuell motivbild.

Enligt Ericsson m fl samverkade I K:s mäktigaste fiender i öst och väst i syfte att uppnå en geopolitisk inringning av Tyskland, något som skulle ha legat i de båda fiendelägrens intresse.

I K:s stora Tysklandslån, liksom för övrigt hela "Kreugerplanen" kunde då uppfattas som "en nagel i ögat" på dem som istället ansåg att "lösningen" på krisen var en deflation av världsekonomin, med dithörande kreditåtstramningar.

Motivbilden - om nu ett brott var begånget - kan alltså fördjupas om man ställer sig den klassiska frågan Cui bono?, alltså "till vems fördel?" Att mycket i detta drama blivit föremål för mörkläggning tycker jag också framgår med önskvärd tydlighet om man noterar följande:

· Den undermåliga polisutredningen i Paris genomfördes inte förutsättningslöst.

· Några "inflytelserika personer" förmådde landshövdingen i Stockholm att ställa in obduktionen.

· Viktiga handlingar i form av bl a I K:s dagboksanteckningar "försvann" efter ankomsten till Sverige, efter att ha anförtrotts åt Hugo Stenbeck.

· I K:s stora tillgångar i den italienska tändsticksindustrin doldes både för Kreugerkommissionens ledamöter och statens tillsyningsman under moratorietiden.

· Krafter i Sverige verkade för att den inledande rättegången mot de franska bankirerna i affären Högman aldrig följdes upp från svensk sida. Tvärtom bidrog man till att tysta ner det hela.

· I ett dokument från 1935 intygade direktör Olof Bildt på Nykvarns Bruk att man i en specificerad vagn erhållit 680 kg handlingar från K&T:s konkursbo och 'att desamma omedelbart förmalts här under betryggande kontroll.'

· Arbetsmaterialet från Price, Waterhouse & Co förstördes någon gång efter 1945.

· Hela Riksarkivets Kreugerarkiv var sekretessbelagt fram till år 1999. Även utredningen från Price, Waterhouse & Co hölls under lång tid hemlig.

Föregående avsnittNästa avsnitt