2. SYFTET

Syftet med denna uppsats är att belysa att ett studium av litteraturen kring I K och Kreugerkraschen väcker en hel del frågor som ännu i dag inte har blivit ordentligt genomlysta. Med denna uppsats söker jag visa på att det föreligger ett stort behov av forskning för att reda ut många av de dunkla frågorna som hänger samman med den mörka episod i svensk historia som kallas Kreugerkraschen, som professor John Landqvist för drygt 30 år sedan beskrev på följande sätt:
"Det är tydligt, att det bakom det yttre förloppet av kreugerkoncernens sammanbrott bedrevs ett maktspel, varom man alltjämt äger en ytterst ofullkomlig kännedom. Det är nödvändigt, att det någon gång uppträder en opartisk historieskrivning, som klarlägger vad som skedde i det som skedde eller de dolda intriger, som förekom under de väldiga kapitalöverflyttningarna vid kreugerkoncernens störtande."

Min bestämda uppfattning är att många historiker alltför slentrianmässigt accepterar sådant som man på goda grunder kan ifrågasätta, som t ex påståendena om att I K begick självmord och att han hade förfalskat italienska skattkammarväxlar för stora belopp.
Mitt syfte består också i att få läsaren att reagera med en viss sund skepsis nästa gång den vedertagna bilden av I K framförs och, som sagt, stimulera fram ett ökat intresse för att kanske t o m forska vidare i detta ämne.

Föregående avsnittNästa avsnitt