PALMEMORDET - EN ANSATS TILL LÖSNING

                                               av Henry Söderström

Mordet på Olof Palme var utan tvivel en av det förra seklets mest omskakande händelser i Sverige och den efterföljande polisutredning - en av världens största - kan inte betraktas som annat än ett monumentalt misslyckande. Trots polisens och åklagarnas försök att lösa mordet genom att få en ensam gärningsman fälld i domstol - nu senast genom Riksåklagarens resningsansökan till Högsta domstolen, som avslogs i maj 1998 - är mordet fortfarande olöst och frågan är om sanningen därom någonsin kommer att nå offentligheten.

Den tredje av de statligt tillsatta kommissionerna, den s k Granskningskommisionen har, även om den i stort verkar hålla med om det hållbara i Palmeutredningens slutsatser, dock riktat kritik mot förbiseendet av de internationella spåren, till vilken Boforsaffären kan räknas.

Hans Holmér, den förste spaningsledaren, som i början av 1987 med buller och bång tvingades avgå efter sitt misslyckade försök att binda den kurdiska organisationen PKK vid dådet, uttryckte vid ett tillfälle att "om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den skaka Sverige i sina grundvalar" - ett uttalande som rimmar illa med hans 95-procentiga övertygelse om PKK:s skuld och, förresten, än mindre vid dagens envisa fasthållande vid Christer Petterssons förmenta gärningsmannaskap.

Om sanningen istället ligger på ett annat plan, att mordet planlagts och utförts av mäktiga krafter, både i Sverige och utomlands och att själva utredningen medvetet styrts in på villospår i mörkläggande syfte, vilket skett med de svenska makthavarnas goda minne, hamnar emellertid den f d länspolismästarens yttrande i en helt annan dager. Om något dylikt skulle komma till allmän kännedom skulle i sanning en gigantisk skandal inträffa som skulle få många huvuden att rulla, med oerhörda följdverkningar för hela det svenska rättssamhället.

En annan hög potentat, f d justitieministern och Parisambassadören Carl Lidbom, lär en gång ha sagt att "det vore bäst om mordet på Olof Palme aldrig klarades upp". Då inställer sig frågan vad som kan tänkas vara av sådan dignitet att en mörkläggning utgör den bästa lösningen.

Jag kommer här att presentera en ansats till lösning som består av en hel del indicier och faktauppgifter som tyder på att mordet kan ha varit organiserat av personer högt uppe i makthierarkin. Detta är en teori som är diametralt motsatt den officiella Palmeutredningens, eftersom den kan sägas utmynna i en hypotes att Palme föll offer för en storpolitisk komplott med makt att både genomföra ett sådant dåd och sedan fördölja sanningen därom.

Nästa avsnitt